• Está formada polo presidente, o tesoureiro do Consello Reitor e o coordinador de Coop57.
  • Vela polo cumprimento do plano de xestión aprobado anualmente.
  • Ten capacidade para ir planificando os obxectivos a curto prazo.