Empréstimos de Investimento

Ferramenta tradicional de financiamento. Emprestitos de investimento de inmobilizado.

Son empréstitos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de empréstitos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o crédito estándar tal e como o entendemos.

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 500.000 €. Pódese ampliar anos casos nos que a cantidade que sobarde os 500.000 € estea avalada por una tercera entidade.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 10 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións

 • 4,75% anual (para 2021).
 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos (non aplicable para entidades de nova constitución).
 • Plan de viabilidade económica do proxecto.
 • Certificado de estar ao dia de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao dia de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor/ Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado, onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e prazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría .
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasoporte polo 100% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.

Financiamento de Circulante

Pensados para resolver tensións de tesouraría de entidades socias

Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito.

Importe e prazos

 • Vixencia máxima da póliza: 12 meses.
 • Importe máximo de saldo dispoñible determinado pola Comisión Técnica.
 • Prazo de devolución: liquídase mensualmente.

 

Custo financeiro

 • 4,75% anual (ano 2021).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.
 • O custo financeiro só aplícase sobre o capital disposto e polo tempo no que está disposto. Se non se dispón non ten ningún custo.
 • Achega ao Fondo de Garantía de Préstamos (0,5% sobre o límite anual).

Garantías

 • Avais mancomunados da totalidade do importe solicitado.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", polo importe solicitado (un pagarei é un cheque cun vencemento futuro e o asinante do mesmo obrígase a si mesmo a pagar unha cantidade ao vencemento. Recoñécese a débeda, pero non se inmobiliza o diñeiro do banco. Non debe ter custo).

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

 

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos 3 últimos anos (non aplicable no caso de proxectos de nova constitución).
 • Plan de viabilidade económica do proxecto.
 • Copia do certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Copia do certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría.
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 100% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", polo importe de cada disposición.

 

Cesión de crédito da administración pública

No caso de que a póliza articúlese ao redor dunha subvención ou factura pendente de cobro, a cesión de crédito consistiría ao ceder os dereitos de cobro da subvención ou factura en favor de Coop57. Esta cesión exerce de garantía. Deste xeito, no momento en que a administración efectúa o pago pendente, ingrésase directamente a Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pago por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitando o resto da cantidade da subvención.

Condicións y garantías:

 • Custo financeiro: 3,75% (ano 2021)
 • Obriga de pagamento de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación especifica:

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Adianto de subvencións

Fronte á demora do pagamento de subvencións xa aprobadas por parte da administración pública

Empréstitos para avanzar o importe de subvencións ou convenios de entidades socias de Coop57 e organismos públicos. Sempre se fai sobre a base de subvencións ou convenios xa concedidos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Importe e prazos para operación

 • Importe máximo: 90% das subvencións outorgadas.
 • Retorno do importe no momento do cobro da subvención (máximo 12 meses).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións y garantías

 • Pagamento dos xuros ao vencemento ou por cotas mensuais.
 • Avais mancomunados polo 50% do importe solicitado.
 • Obrigad de pagamento –pagaré - de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Achega ao Fondo de Garantías de Empréstitos.

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Custo

 • 4,75% anual (para 2021).
 • En certos casos, con recoñecemento de débeda, pódese aplicar o mesmo tipo de xuro que nas cesións de crédito (4,90% para 2018).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos (non aplicable no caso de proxectos de nova constitución).
 • Plan de viabilidade económica do proxecto.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría.
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 50% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", pola totalidade do importe que se solicita.
 • Fotocopia da resolución da subvención que se quere financiar.

Cesión de crédito da administración pública

Trátase de ceder os dereitos de cobramento da subvención en favor de Coop57. Deste xeito, no momento en que a administración efectúa o pagamento pendente, ingrésase directamente Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pagamento por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións y garantías

 • Custo financeiro: 3,75% (ano 2021)
 • Obriga de pagamento de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación especifica

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Endoso de facturas

Fronte á demora do pagamento de facturas xa comprometidas por parte da administración pública

Empréstitos para avanzar o importe de facturas por prestación de servizos a administracións públicas. Sempre se fai en base contratos xa subscritos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Importe e prazos para operación

 • Importe máximo: 90% das facturas outorgadas
 • Retorno do importe no momento do cobro da factura (máximo 12 meses)
 • Posibilidade de reembolso anticipado

Condicións y garantías

 • Pagamento dos xuros ao vencemento ou por cotas mensuais
 • Avais mancomunados polo 100% do importe solicitado
 • Obrigad de pagamento –pagaré - de garantía" para a totalidade do importe que se solicita
 • Achega ao Fondo de Garantías de Empréstitos

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Custo

 • 4,90% anual (para 2020)
 • En certos casos, con recoñecemento de débeda, pódese aplicar o mesmo tipo de xuro que nas cesións de crédito (3,90% para 2020).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos (non aplicable no caso de proxectos de nova constitución)
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría .
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 50% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", pola totalidade do importe que se solicita
 • Fotocopia da resolución da subvención que se quere financiar.

Cesión de crédito da administración pública

Trátase de ceder os dereitos de cobramento da subvención en favor de Coop57. Deste xeito, no momento en que a administración efectúa o pagamento pendente, ingrésase directamente Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pagamento por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións y garantías

 • Custo financeiro: 4,90% (ano 2019)
 • Obriga de pagamento de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación especifica

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Empréstitos de Intercooperación

Pensados para incentivar a intercooperación entre entidades socias de Coop57 SCCL grazas a uns tipos de interese preferenciais.

Os empréstitos de intercooperación son operacións de compra/venda de servizos e/ou produtos entre entidades socias de Coop57.

Importe y plazos para operación

 • Importe: a determinar pola comisión técnica (máximo 300.000 euros)
 • Plazo: mínimo 1 año, máximo 7 años (10 en casos excepcionales).
 • Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías

 • Financiación con fondos propios mínimo de un 20% del coste total del proyecto.
 • Avales mancomunados de la totalidad del importe solicitado.
 • Aportación al Fondo de Garantía de préstamos.

Comisiones

 • Sin comisiones de apertura ni de estudio.
 • Sin penalizaciones por amortización anticipada ni otros tipos de gastos.

Coste financiero

 • 3,75% anual (para 2021).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación requerida

 • Memoria económica que justifica la necesidad de la solicitud de financiación.
 • Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de los 3 últimos años (no aplica para proyectos de nueva creación).
 • Plan de viabilidad económica de la entidad.
 • Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
 • Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda.
 • Copia de los poderes y del nombramiento de cargos del Consejo Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde aparece " reunidos el día ... con la asistencia de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 (especificando motivo , importe y plazo )" , firmado por el Presidente y Secretaría.
 • Avales mancomunados con  fotocopia del DNI por el 100% del importe solicitado.
 • Persona que firmará el contrato, de carácter privado, y número cuenta bancaria a donde tenemos que ingresar el importe del préstamo.

Empréstitos relacionados coa vivenda

Trátase dun financiamento relacionado con proxectos de vivenda cooperativa en réxime de cesión de uso.

Coop57 aposta polo desenvolvemento dunha "nova cultura da vivenda" baseada na satisfacción das necesidades residenciais das persoas e que non entenda a vivenda como un produto de mercado e especulativo. Para iso as accións de financiamento de proxectos de vivenda desenvolvidas por Coop57 deben guiarse polos seguintes principios:   

 • Propiedade colectiva.
 • Promoción e Xestión: Cooperativa - Intercooperación.
 • Distribución: En base a criterios públicos e/ou comunitarios.
 • Consumo: Satisfacer primeira necesidade (vivenda habitual).


Importe e prazos para operación:

 • Posibilidade de carencia de 12 meses máximo.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

 

Comisións:

 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Custo financeiro:

 • 2,75% anual (ano 2021).