Poden recibir financiamento de Coop57 todas aquelas entidades pertencentes á economía social e solidaria que sexan socios de servizos de Coop57.

Poden ser socias de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que desenvolvan unha actividade económica de forma autónoma e en base a criterios de democracia económica. Que compartan os principios de finanzas éticas e solidarias de Coop57 e que, na base da súa actividade, xeren impactos positivos e/ou acheguen valor engadido ao conxunto da sociedade.

Préstamos a medio e longo prazo para a creación, consolidación e/ou crecemento:

 • Préstamos de investimento: Son préstamos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para facer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o préstamo estándar tal e como o entendemos.

Préstamos a curto prazo para a resolución de necesidades de liquidez da entidade:

 • Financiamento de Circulante: Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito.
 • Anticipo de subvencións e endoso de facturas: Son créditos para avanzar o importe de subvencións ou facturas de entidades socias con organismos públicos. Sempre se fai en base a subvencións ou convenios xa concedidos ou prestacións de servizos contratados onde o pago aínda non se efectuou.

Préstamos relacionados coa vivenda:

 • Financiamento relacionado con modelos de vivenda cooperativos con réxime de cesión de uso e adquisición de locais de entidades socias.

A primeira condición para poder pedir un préstamo é ser entidade socia de servizos de Coop57, polo cal se teñen que seguir os seguintes pasos:

1) A entidade debe encher a solicitude de alta como socia, e un cuestionario social. A finalidade deste cuestionario é que Coop57 teña elementos para valorar os aspectos xerais da entidade.

2) Unha vez a entidade devolveu o cuestionario cumprimentado, a Comisión Social concerta unha reunión coa entidade para profundar sobre os aspectos que trata o cuestionario e poder coñecer de primeira man a organización.

3) Posteriormente á reunión, a Comisión Social emite un informe que pode ser favorable ou non. Este informe pásase ao Consello de Sección e posteriormente ao Consello Reitor, que finalmente resolve a solicitude de incorporación, con toda a información dispoñible.

4) Unha vez a entidade foi admitida como socia, debe facer unha achega ao capital social de Coop57 de 901,52 euros e abonar 98,48 euros como gastos de incorporación.

5) Se a entidade solicita algún dos servizos financeiros, é a Comisión Técnica a que pide as informacións pertinentes para valorar a idoneidade da petición.

Se a entidade acaba sendo socia de servizos, pode acceder a financiamento e solicitalo poñéndose en contacto coa súa sección territorial onde se detallarían as condicións e documentación necesaria para traballar esta petición.

Nalgunhas ocasións, tanto o proceso social como o económico pódense traballar en paralelo.

Para conceder un préstamo, Coop57 pide determinadas garantías á entidade que solicita o apoio financeiro e, se procede, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avaladores da solicitude. Promóvese, por tanto, que a entidade que recibe este apoio e as súas persoas integrantes responsabilícense do diñeiro recibido. 

A garantía sempre é mancomunada, isto é, dividida proporcionalmente entre todas as persoas avaladoras, a diferenza das entidades convencionais que esixen avais solidarios (cada persoa avaladora responde da totalidade do importe do crédito).

Ademais dos avais persoais mancomunados, tamén existe un fondo de garantía de préstamos que se vai nutrindo coas achegas das entidades que reciben financiamento. Este fondo ten que servir para facer fronte a eventual falta de pagamentos.

Finalmente, estableceu un acordo de colaboración coa sociedade de garantía  recíproca,  ELKARGI, para avalar parte dos préstamos e así facilitar máis o acceso ao crédito das entidades socias.

Máis información: Garantías para os préstamos

Unha vez esgotadas todas as posibilidades e no caso de que a entidade non mostrase ningún interese para devolver o diñeiro, Coop57, en defensa dos dereitos e deberes das entidades socias e as persoas socias colaboradoras, exercería as accións legais oportunas.

Se a entidade non puidese devolver o préstamo, sen que haxa ningún tipo de "mala fe" e esgotadas todas as opcións, convocaríase ás persoas avalistas que mancomunadamente garantirían o préstamo, para que cumprisen o seu compromiso. Buscaríase ofrecer as condicións de devolución que lles fosen máis favorables, fraccionando o pago e sen aplicar ningún tipo de sobrecargo ou comisión.

Non. Coop57 non ofrece préstamos persoais a persoas particulares. Primeiramente porque xuridicamente non podería, posto que o feito de ser cooperativa de servizos financeiros impide a prestación de servizos financeiros a persoas físicas, posto que a lei limítao ás persoas xurídicas.

Igualmente, Coop57 cre en formas colectivas de organización e por tanto, a súa preferencia é fomentar modelos colectivos e asociativos (cooperativas, asociacións, fundacións, etc.).

Coop57 ofrece servizos financeiros ás súas entidades, socias de servizos, tentando que se entenda nun marco de solidariedade e axuda mutua.

Quérense fomentar as seguintes características:

 • O crédito en Coop57 enténdese como unha ferramenta que, ben orientada, contribúa á transformación social en positivo. Non se entende como unha finalidade para xerar ganancias económicas.
 • Os préstamos, igual que toda a relación entre Coop57 e as suas persoas socias, baséase na confianza e non respecto mutuo.
 • O sistema de garantías para os préstamos concedidos responde, tamén, ao principio de confianza a través dos avais persoais mancomunados.
 • A flexibilidade e adaptabilidade dos servizos financeiros. Buscaranse as solucións que poidan beneficiar a viabilidade do proxecto.
 • Non se incorren en gastos tales como comisións de apertura, comisións de estudo, gastos de notaría, entre outros. Non queremos aumentar os custos financeiros que deben asumir as entidades con gastos que se consideran prescindibles. O obxectivo é que todas as entidades socias que necesiten financiamento, poidan acceder a ela.
 • Os préstamos avalíaos a comisión técnica de cada sección territorial.
 • Coop57 ten como obxectivo esencial o apoio financeiro a proxectos cun alto contido social. O seu fracaso tamén é o noso.
 • Sempre se actuará con rigor e responsabilidade fronte as persoas socias colaboradoras que achegan recursos económicos á cooperativa.

As solicitudes de préstamos son analizadas por parte da Comisión Técnica. A súa función é valorar que os proxectos sexan viables e poidan afrontar a devolución do préstamo. Os seus membros son persoas vinculadas á economía social e solidaria e con coñecementos económicos e financeiros, pero independentes da estrutura técnica laboral de Coop57.

A Comisión Técnica elabora un informe, que pode ser favorable ou negativo, para o Consello de Sección, que é o órgano de cada sección territorial que ten a responsabilidade de decidir a concesión dos préstamos.

Si.  Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas suas persoas e entidades socias. A figura do cliente non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona con Coop57, faio desde a posición de socia.

Por tanto, para acceder ao financiamento débese ser previamente socia de servizos de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación, considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan avanzar cara á profundización de modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da maximización de beneficios.

 

Para converterse en entiade socia de servizos de Coop57 téñense que seguir os seguintes pasos:

1) A entidade ten que encher a solicitude de alta como socia e un cuestionario social. A finalidade deste cuestionario é que Coop57 teña elementos para valorar os aspectos xerais da entidade.

2) Unha vez a entidade devolveu o cuestionario cheo, a Comisión Social concerta unha reunión coa entidade para profundar sobre os aspectos que trata o cuestionario e poder coñecer de primeira man a organización.

3) Posteriormente á reunión, a Comisión Social emite un informe que pode ser favorable ou non. Este informe pásase ao Consello de Sección e posteriormente ao Consello Reitor, que finalmente resolve a solicitude de incorporación, con toda a información dispoñible.

4) Unha vez a entidade foi admitida como socia, ten que facer unha achega no capital social de Coop57 de 901,52 euros e abonar 98,48 euros como gastos de incorporación.

5) Se a entidade solicita algún dos servizos financeiros, é a Comisión Técnica a que pide as informacións pertinentes para valorar a idoneidade da petición.

Unha das principais características e vontades de  Coop57 é ser áxil e flexible, para conceder financiamento.

O procedemento para obter financiamento téntase que sexa no menor tempo posible pero sempre respectando os procesos establecidos en Coop57 para todos os casos.

Así, dependendo de se a entidade é socia de servizos ou non no momento de pedir a solicitude, pode haber variacións nos tempos.

Se a entidade non é socia de servizos, para poder acceder a financiamento, o primeiro que se debe facer é solicitar o alta como socia.

Tanto as altas de novas entidades como as novas solicitudes de financiamento apróbaas o Consello de Sección de cada territorio que se reúne con carácter mensual.

Quen leva a cabo a análise social e económica son as Comisións Sociais e Técnicas que tamén reúnense mensualmente.

Por tanto, dependendo de cando se inicien os trámites, en casos normais pódese resolver unha solicitude de financiamento:

 • para entidades socias, en menos dun mes
 • para entidades que se teñen que incorporar como socias, nun ou dous meses