As orixes de Coop57 remóntanse á loita dos traballadores da Editorial Bruguera. Cando a editorial pechou en 1986, e despois dun longo procedemento xudicial, en 1989 un grupo de 80 antigos traballadores creou un fondo colectivo con parte das indemnizacións recibidas. Este fondo dividiuse en 3 partes: unha destinouse a outra loita obreira (ao Sindicado de Obreiros do Campo de Andalucía), outra dedicouse á solidariedade internacionalista (enviouse a Nicaragua) e co resto, uns 30 millóns de pesetas (178.000 €), creouse un fondo para financiar proxectos autoxestionarios de creación de postos de traballo. Este fondo é a orixe de Coop57, creado o 19 de xuño de 1995.

Nun inicio, o seu desenvolvemento foi moi vinculado co cooperativismo de traballo asociado, pero progresivamente ampliar a súa base social a outros tipos de entidades da economía social e solidaria. Paralelamente, foi crecendo tamén a súa base de socios colaboradores. A partir de 2005 COOP57 puxo en práctica un crecemento en rede a raíz do interese que espertara este experimento noutros territorios.

O obxectivo de Coop57 é a transformación social en positivo da nosa economía e da nosa sociedade. Coop57 é unha ferramenta (e non unha finalidade) ao servizo da economía social e solidaria.

Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros, enmarcada nunha lóxica máis ampla dentro da economía social e solidaria e as finanzas éticas. Por iso, Coop57 realiza actividade financeira sendo a súa función principal a concesión de préstamos. Aínda así, aínda que a actividade de Coop57 é financeira, o obxectivo da entidade non é económico sinó que o obxectivo é social e desenvolver outro modelo económico e social.

Coop57 leva a cabo este ciclo completo de intermediación financeira coas dúas tipoloxías de socios dos que dispón. Recóllense recursos económicos, principalmente dos socios e socias colaboradores e estes recursos utilízanse para financiar as entidades socias de servizos, entidades da economía social e solidaria.

Coop57 organízase de acordo cun principio fundamental: a proximidade á base social de economía solidaria e ás súas necesidades financeiras. Esta proximidade é o que permite dar un bo servizo e avaliar correctamente os proxectos que necesitan financiamento, máis alá dos criterios de riscos que utilizan as entidades financeiras convencionais. Así mesmo, permite ser moi imaxinativos en adecuar os produtos financeiros a cada necesidade concreta.

Para evitar que, ao crecer, se perda esta proximidade, Coop57 puxo en práctica un modelo de desenvolvemento en rede mediante a creación de seccións territoriais e desenvolvendo un modelo de crecemento horizontal. Actualmente existen seccións territoriais en Andalucía, Aragón, Catalunya, Galicia e Madrid. Ademais existen grupos promotores en Asturies, Euskal Herria e País Valencià.

As características deste crecemento en rede son:

  • A existencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos principios éticos e sociais, e os criterios de valoración.
  • A capacidade de cada territorio de autoxestionar a súa base social e a súa actividade (admisión de socios, valoración de proxectos, concesión de préstamos).
  • Os recursos económicos que se captan en cada territorio, destínanse, prioritariamente, a financiar os proxectos do propio territorio pero establecendo solidariedade interterritorial: en caso de que un territorio teña peticións de préstamos que superen os seus recursos, pode pedir a solidariedade doutros territorios que dispoñan de diñeiro excedente.
  • Compártense os servizos comúns de Coop57, situados en Barcelona.

Coop57 é un instrumento financeiro, que se insire nun marco de finanzas éticas máis amplo. O convencemento é que hai que articular un sistema financeiro alternativo que dea respostas diversificadas ao conxunto de necesidades financeiras da economía social e solidaria, o tecido asociativo e a cidadanía comprometida cos principios cooperativos, de xustiza, equidade e igualdade.

Coop57 cre nun sistema financeiro ético horizontal onde os distintas ferramentas financeiras, dende as máis informais ata as máis formais, aunen esforzos e se situen nun mesmo plano de trato igual e equitativo. Por este motivo, Coop57 participa e traballa con disitintas iniciativas de finanzas éticas tales como Banca Popolare Etica-Fiare, Oikocredit Catalunya, Acció Solidaria Contra l'Atur, FETS, entre outras.

Esta aposta é paralela ao desenvolvemento e crecemento en rede de Coop57, para poder seguir ofrecendo os seus servizos financeiros coa proximidade, axilidade e capacidade de adaptación ás necesidades dos seus socios e socias.

Datos a 31 de decembro de 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas socias colaboradoras a 31 de diciembre de 2014

Datos a 31 de decembro de 2014:

Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques.

O primeiro bloque é o diñeiro concedido en forma de préstamos ás entidades socias.

O segundo bloque é o diñeiro que non se ten concedido en forma de préstamos. Dada a súa condición xurídica, Coop57 só pode depositar os seus recursos en institucións financeiras reguladas. Segundo os nosos acordos internos, como mínimo o 15% dos recursos deben estar líquidos para poder atender as posibles solicitudes de devolución das achegas dos socios de servizos e das socias e os socios colaboradores.

O resto dos recursos que non están destinados a préstamos están depositados en caixas cooperativas. En concreto en Caixa Laboral, en Caixa de Enxeñeiros, en Bantierra (caixa cooperativa, resultado da fusión de tres cooperativas de crédito: Caixa Rural Aragonesa e dos Pireneos, Caixa d'Advocats e Cajalón) e diferentes caixas rurais locais.

No caso que haxa beneficios ao peche dun exercicio económico, a Asemblea Xeral de Coop57 ten a potestade para decidir como se reparten os excedentes. Pódense repartir entre os socios e socias ou reinvestilos en Coop57.

Na práctica e ata agora, Coop57 sempre destinou o 100% dos excedentes a reservas voluntarias para fortalecer os fondos propios e garantir a sostibilidade económica do proxecto, unha vez aplicada a porcentaxe que indica a Lei ao Fondo de Reserva Obrigatorio e ao Fondo de Educación e Promoción de Cooperativas.

Coop57 é unha cooperativa e polo tanto as súas decisións tómanse de forma colectiva e democrática. Organízase por seccións territoriais e polo tanto existen órganos de decisión a dous niveis: a nivel xeral e a nivel de sección territorial.

A nivel xeral:

A Asemblea Xeral é o órgano de decisión máximo da cooperativa e entre outras cousas, escolle o consello reitor, aproba as contas e o plan de traballo e decide as liñas estratéxicas da cooperativa, os criterios éticos e os prezos. Está conformada por unha delegación de socios e socias que emanan de todas as seccións territoriais.

O consello reitor é o órgano social de representación e goberno da cooperativa. É o órgano encargado da aplicación do plan de traballo aprobado en asemblea e aproba a incorporación de novos socios e socias de Coop57, entre outros.

A nivel de sección territorial:

A asemblea de sección é o órgano soberano de cada sección e nomea o seu Consello de Sección. É o espazo de participación directa de todos os socios e socias da cooperativa. As súas deliberacións e decisións trasládanse á asemblea xeral.

O consello de sección é o órgano de representación, goberno e xestión da sección territorial escollido por todos os socios e socias da súa sección territorial. Entre outros, aproba a concesión de novos préstamos e propón ao consello reitor a incorporación de novos socios e socias.