Coop57 inició su actividad en Catalunya a partir de la lucha de los trabajadores de la Editorial Bruguera para mantener sus puestos de trabajo. En 1986, en medio de una fuerte crisis industrial de la economía española, la conocida editorial Bruguera se declaró inviable y pasó a manos del Banco de Crédito Industrial. Después de intentos fallidos para reflotar la empresa, reconvertirla en cooperativa o buscar comprador, el banco decidió liquidar la empresa. A esto se acogieron la mayoría de sus 775 trabajadores que cansados del proceso, prefirieron liquidar sus contratos. Este no fue el caso de todos los trabajadores, algunos de los cuales siguieron, durante años, una lucha judicial y, en último término, moral para conseguir aquellas indemnizaciones que consideraban justas. Finalmente, en 1995, este grupo de trabajadores ganó el juicio por el que llevaban años luchando.

Así, este grupo de antiguos trabajadores creó un fondo con parte de las indemnizaciones que recibieron por su despido para promover proyectos económicos que persiguiesen la creación de lugares de trabajo de calidad, especialmente aplicando modelos cooperativos.

El 19 de junio de 1995, con este fondo, se creó Coop57 bajo la fórmula jurídica de cooperativa de servicios financieros

O obxectivo de Coop57 é a transformación social en positivo da nosa economía e da nosa sociedade. Coop57 é unha ferramenta (e non unha finalidade) ao servizo da economía social e solidaria.

Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros, enmarcada nunha lóxica máis ampla dentro da economía social e solidaria e as finanzas éticas. Por iso, Coop57 realiza actividade financeira sendo a súa función principal a concesión de préstamos. Aínda así, aínda que a actividade de Coop57 é financeira, o obxectivo da entidade non é económico sinó que o obxectivo é social e desenvolver outro modelo económico e social.

Coop57 leva a cabo este ciclo completo de intermediación financeira coas dúas tipoloxías de socios dos que dispón. Recóllense recursos económicos, principalmente dos socios e socias colaboradores e estes recursos utilízanse para financiar as entidades socias de servizos, entidades da economía social e solidaria.

Coop57 organízase de acordo cun principio fundamental: a proximidade á base social de economía solidaria e ás súas necesidades financeiras. Esta proximidade é o que permite dar un bo servizo e avaliar correctamente os proxectos que necesitan financiamento, máis alá dos criterios de riscos que utilizan as entidades financeiras convencionais. Así mesmo, permite ser moi imaxinativos en adecuar os produtos financeiros a cada necesidade concreta.

Para evitar que, ao crecer, se perda esta proximidade, Coop57 puxo en práctica un modelo de desenvolvemento en rede mediante a creación de seccións territoriais e desenvolvendo un modelo de crecemento horizontal. Actualmente existen seccións territoriais en Andalucía, Aragón, Catalunya, Galicia e Madrid. Ademais existen grupos promotores en Asturies, Euskal Herria e País Valencià.

As características deste crecemento en rede son:

  • A existencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos principios éticos e sociais, e os criterios de valoración.
  • A capacidade de cada territorio de autoxestionar a súa base social e a súa actividade (admisión de socios, valoración de proxectos, concesión de préstamos).
  • Os recursos económicos que se captan en cada territorio, destínanse, prioritariamente, a financiar os proxectos do propio territorio pero establecendo solidariedade interterritorial: en caso de que un territorio teña peticións de préstamos que superen os seus recursos, pode pedir a solidariedade doutros territorios que dispoñan de diñeiro excedente.
  • Compártense os servizos comúns de Coop57, situados en Barcelona.

Coop57 é un instrumento financeiro, que se insire nun marco de finanzas éticas máis amplo. O convencemento é que hai que articular un sistema financeiro alternativo que dea respostas diversificadas ao conxunto de necesidades financeiras da economía social e solidaria, o tecido asociativo e a cidadanía comprometida cos principios cooperativos, de xustiza, equidade e igualdade.

Coop57 cre nun sistema financeiro ético horizontal onde os distintas ferramentas financeiras, dende as máis informais ata as máis formais, aunen esforzos e se situen nun mesmo plano de trato igual e equitativo. Por este motivo, Coop57 participa e traballa con disitintas iniciativas de finanzas éticas tales como Banca Popolare Etica-Fiare, Oikocredit Catalunya, Acció Solidaria Contra l'Atur, FETS, entre outras.

Esta aposta é paralela ao desenvolvemento e crecemento en rede de Coop57, para poder seguir ofrecendo os seus servizos financeiros coa proximidade, axilidade e capacidade de adaptación ás necesidades dos seus socios e socias.

Datos a 31 de decembro de 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas socias colaboradoras a 31 de diciembre de 2014

Datos a 31 de decembro de 2014:

Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques.

O primeiro bloque é o diñeiro concedido en forma de préstamos ás entidades socias.

O segundo bloque é o diñeiro que non se ten concedido en forma de préstamos. Dada a súa condición xurídica, Coop57 só pode depositar os seus recursos en institucións financeiras reguladas. Segundo os nosos acordos internos, como mínimo o 15% dos recursos deben estar líquidos para poder atender as posibles solicitudes de devolución das achegas dos socios de servizos e das socias e os socios colaboradores.

O resto dos recursos que non están destinados a préstamos están depositados en caixas cooperativas. En concreto en Caixa Laboral, en Caixa de Enxeñeiros, en Bantierra (caixa cooperativa, resultado da fusión de tres cooperativas de crédito: Caixa Rural Aragonesa e dos Pireneos, Caixa d'Advocats e Cajalón) e diferentes caixas rurais locais.

No caso que haxa beneficios ao peche dun exercicio económico, a Asemblea Xeral de Coop57 ten a potestade para decidir como se reparten os excedentes. Pódense repartir entre os socios e socias ou reinvestilos en Coop57.

Na práctica e ata agora, Coop57 sempre destinou o 100% dos excedentes a reservas voluntarias para fortalecer os fondos propios e garantir a sostibilidade económica do proxecto, unha vez aplicada a porcentaxe que indica a Lei ao Fondo de Reserva Obrigatorio e ao Fondo de Educación e Promoción de Cooperativas.

Coop57 é unha cooperativa e polo tanto as súas decisións tómanse de forma colectiva e democrática. Organízase por seccións territoriais e polo tanto existen órganos de decisión a dous niveis: a nivel xeral e a nivel de sección territorial.

A nivel xeral:

A Asemblea Xeral é o órgano de decisión máximo da cooperativa e entre outras cousas, escolle o consello reitor, aproba as contas e o plan de traballo e decide as liñas estratéxicas da cooperativa, os criterios éticos e os prezos. Está conformada por unha delegación de socios e socias que emanan de todas as seccións territoriais.

O consello reitor é o órgano social de representación e goberno da cooperativa. É o órgano encargado da aplicación do plan de traballo aprobado en asemblea e aproba a incorporación de novos socios e socias de Coop57, entre outros.

A nivel de sección territorial:

A asemblea de sección é o órgano soberano de cada sección e nomea o seu Consello de Sección. É o espazo de participación directa de todos os socios e socias da cooperativa. As súas deliberacións e decisións trasládanse á asemblea xeral.

O consello de sección é o órgano de representación, goberno e xestión da sección territorial escollido por todos os socios e socias da súa sección territorial. Entre outros, aproba a concesión de novos préstamos e propón ao consello reitor a incorporación de novos socios e socias.

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación social de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Su función principal es la financiación de proyectos de economía social y solidaria a través de la intermediación financiera. Esto significa, recoger y captar el ahorro de la sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de la economía social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

Coop57 es una organización democrática y de base asamblearia formada por personas y entidades de la economía social y solidaria. La entidad es propiedad de todos sus socios y socias que se autogestionan y organizan para la gestión de la cooperativa.