As socias e socios colaboradores de Coop57 poden selo tanto persoas individuais como entidades. Como o seu nome indica, colaboran coa consecución do obxectivo da cooperativa: prestar servizos financeiros ás entidades socias de servizos de Coop57.

O xeito no que colaboran é achegando recursos económicos á cooperativa en forma de achegas ao capital social de Coop57. Deste xeito, Coop57 dispón de recursos económicos para poder ofrecer os servizos financeiros ás súas entidades socias de servizos. É dicir, Coop57 realiza intermediación financeira sempre que capta recursos económicos para os canalizar ao financiamento das entidades socias de servizos. Estes recursos, aínda que tamén poden vir das socias de servizos, proveñen na súa maioría das persoas (sobre todo) e entidades socias colaboradoras.

Todas as persoas ou entidades que o desexen poden ser socias colaboradoras de Coop57 a partir dunha achega mínima obrigatoria de 300 euros.

A lei permítelle a COOP57 ter dous tipos de asociados, como calquera cooperativa: a entidade socia e o chamado socio ou socia colaboradora (segundo a Lei de cooperativas de Catalunya).

A figura da socia de servizos (entidades da economía social) pode achegar diñeiro e/ou recibir financiamento e a figura da socia ou socio colaborador só pode achegar aforro. Os socios e as socias colaboradoras non poden recibir financiamento porque Coop57 non é unha cooperativa de crédito e, por iso, só pode ofrecer os seus servizos ás suas socias de servizos. Segundo a Lei de cooperativas de Catalunya, os socios e as socias colaboradoras non poden levar a cabo a actividade cooperativizada (recibir servizos financeiros), mais si que poden colaborar co seu obxecto social.

 

 

Ser sócia colaboradora

A Lei de cooperativas admite a figura do socio ou da socia colaboradora. As persoas socios e socias colaboradoras vincúlanse a COOP57 porque cren no seu proxecto e queren participar cos seus aforros no desenvolvemento dun instrumento de financiamento alternativo, ético e solidario.

As motivacións persoais que levan os socios e as socias colaboradoras a participaren en COOP57 son varias, mais entre elas poderiamos destacar:

 • Xestionaren os seus aforros de forma coherente cos seus propios principios éticos e valores persoais.
 • Participaren e colaborar cun proxecto cooperativo e democrático que ofrece a posibilidade de se responsabilizar do uso dos propios aforros, é dicir, a autoxestión financeira.
 • Trátase de recuperar o control sobre o destino dos nosos aforros. Os socios e as socias colaboradores poden decidir onde van parar os seus aforros.
 • Obteren un rendemento financeiro vinculado a un alto rendemento social.

Condicións para ser sócia colaboradora

 • Poden ser socios e socias colaboradoras todas as persoas físicas que partillen os principios de finanzas éticas e solidarias de Coop57.
 • Para adquirir a condición de socio ou socia colaboradora hai que desembolsar o capital mínimo obrigatorio de 300 euros. O pago desta contía pódese efectuar de forma fraccionada.
 • O socio ou socia colaboradora  pode facer achegas voluntarias adicionais as veces que queira. Tamén pode realizar achegas periódicas de carácter fixo.

Condicións das achegas:

 • As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.
 • O prazo das achegas é de carácter indefinido até que se manifeste o contrario.
 • A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e por tanto non estará suxeita a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor.
 • O resto da achega, no caso que haxa, forma parte do capital social voluntario e por tanto estará suxeita á remuneración estabelecida e a súa devolución será de carácter inmediato.
 • Os socios e socias colaboradoras poden ir facendo achegas adicionais e/ou achegas periódicas sempre que se desexe.
 • As achegas voluntarias remunéranse anualmente a data de 31 de decembro.
 • Por acordo da asemblea xeral de Coop57, para o ano 2024, a remuneración ás achegas voluntarias ao capital social é do 0,50% anual.
 • Pódese solicitar a devolución das achegas no momento que se desexe.
 • Non hai ningún prazo mínimo de permanencia nin ningunha clase de penalización.
 • Non existe ningún tipo de custo ou comisión asociada á achega do socio ou socia colaboradora.
 • As achegas dos socios e as socias colaboradores acredítanse mediante contratos nominativos.

Dereitos e deberes das sócias colaboradoras

Dereitos sociais, de participación, económicos e de información:

 • Os socios e as socias colaboradoras participan na Asemblea da sección territorial de Coop57 á que pertenzan con voz e voto. O seu voto está sometido ao límite que estabelecen os estatutos sociais: non pode superar o 30% da totalidade dos votos sociais. Poden elixir e ser elixidos para os cargos dos órganos sociais de Coop57.
 • Poden participar de todos os espazos de debate e reflexión que se expoñan así como de comisións de traballo que se poidan crear en Coop57.
 • Os socios e as socias colaboradoras non poden recibir empréstitos.
 • As achegas voluntarias están suxeitas a remuneración anual. A contía da remuneración apróbase (ou non) na primeira Asemblea Xeral do exercicio en curso a proposta do Consello Reitor.
 • Os socios e as socias colaboradores teñen dereito a acceder á información da actividade de COOP57. Para este efecto, reciben o Boletín Informativo de COOP57, de periodicidade semestral, onde constan todos os proxectos aprobados e financiados.

Facerte sócia colaboradora

Para converterse en socio ou socia colaboradora de Coop57 débese cubrir un formulario para solicitar a alta.

Formulario de alta como socio o socia colaborador

Tamén se pode solicitar a alta por correo electrónico enviando un correo ao enderezo ou dirixíndote, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí

 

Ser entidade sócia colaboradora

A Lei de cooperativas admite a figura do socio ou da socia colaborador. As entidades socias colaboradoras vincúlanse a COOP57 porque cren no seu proxecto e queren participar cos seus aforros no desenvolvemento dun instrumento de financiamento alternativo, ético e solidario.

As motivacións que levan os socios e ás socias colaboradores a participaren en COOP57 son varias, mais entre elas poderíamos destacar:

 • Xestionaren os seus aforros de forma coherente cos seus propios principios éticos e valores persoais.
 • Participaren e colaborar cun proxecto cooperativo e democrático que ofrece a posibilidade de se responsabilizar do uso dos propios aforros, é dicir, a autoxestión financeira.
 • Trátase de recuperar o control sobre o destino dos nosos aforros. Os socios e as socias colaboradores poden decidir onde van parar os seus aforros.
 • Obteren un rendemento financeiro vinculado a un alto rendemento social.

Condicións para ser entidade sócia colaboradora

 • Poden ser socios e socias colaboradores todas as entidades que compartan os principios de finanzas éticas e solidarias de COOP57.
 • Para adquirir a condición de socio ou socia colaboradora  hai que desembolsar o capital mínimo obrigatorio de 300 euros. O pago desta contía pódese efectuar de xeito fraccionado.
 • O socio ou socia colaborador pode facer achegas adicionais as veces que queira. Tamén pode realizar achegas periódicas de carácter fixo.

Condicións das achegas:

 • As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.
 • O prazo das achegas é de carácter indefinido até que se manifeste o contrario.
 • A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e polo tanto no estarán suxeitas a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor.
 • O resto da achega, no caso que haxa, forma parte do capital social voluntario e polo tanto estará suxeita á remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.
 • Os socios e socias colaboradores poden ir facendo achegas adicionais e/ou achegas periódicas sempre que se desexe.
 • As achegas voluntarias remunéranse anualmente a data de 31 de decembro.
 • Por acordo da asemblea xeral de Coop57, para o ano 2024, a remuneración ás achegas voluntarias ao capital social é do 0,50% anual.
 • Pódese solicitar a devolución das achegas no momento que se desexe.
 • Non hai ningún prazo mínimo de permanencia nin ningunha clase de penalización.
 • Non existe ningún tipo de custo ou comisión asociada á achega do socio ou socia colaboradora.
 • As achegas dos socios e das socias colaboradoras acredítanse mediante contratos nominativos.

Dereitos e deberes das entidades sócias colaboradoras

Dereitos sociais, de participación, económicos e de información:

 • Os socios e as socias colaboradores participan na Asemblea da sección territorial de COOP57 á que pertenzan con voz e voto. O seu voto está sometido ao límite que estabelecen os estatutos sociais: non pode superar o 30% da totalidade dos votos sociais. Poden elixir e ser elixidos para os cargos dos órganos sociais de COOP57.
 • Poden participar de todos os espazos de debate e reflexión que se propoñan así como de comisións de traballo que se poidan crear en Coop57.
 • Os socios e as socias colaboradores non poden recibir empréstitos.
 • As achegas están suxeitas a remuneración anual. A contía da remuneración apróbase (ou non) na primeira Asemblea Xeral do exercicio en curso a proposta do Consello Reitor.
 • Os socios e as socias colaboradores teñen dereito a acceder á información da actividade de COOP57. Para este efecto, reciben o Boletín Informativo de COOP57, de periodicidade semestral, onde constan todos os proxectos aprobados e financiados.

Facerte entidade sócia colaboradora

Para converterse en entidade socia colaboradora de Coop57 débese cubrir un formulario para solicitar a alta.

Formulario de alta como entidade socia colaboradora

Unha vez recibamos o formulario e todo estea correcto, enviarémosche o contrato ao teu domicilio.

Tamén se pode solicitar a alta por correo electrónico enviando un correo ao enderezo ou dirixíndote, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí.