É o órgano de representación, goberno e xestión da sección territorial.

  • Existe un consello de sección en cada sección territorial.
  • Aproba a concesión de novos empréstitos.
  • Proponlle ao Consello Reitor a incorporación de novos socios e socias.
  • Os seus membros son escollidos entre todas as socias e socios na Asemblea de Sección.
  • Reúnese mensualmente.