Català

Coop57 concedeix préstecs a particulars?

No. Coop57 no ofereix préstecs personals a persones particulars.

Primerament perquè jurídicament no podria, ja que el fet de ser cooperativa de serveis financers impedeix la prestació de serveis financers a persones físiques: la llei ho limita a persones jurídiques.

Igualment, però, Coop57 creu en formes col·lectives d’organització i, per tant, la seva preferència és fomentar models col·lectius i associatius (cooperatives, associacions, fundacions, etc.).

Català

Què passa si no es pot tornar un préstec?

Una vegada esgotades totes les possibilitats, i en cas que l'entitat no mostrés gens d'interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i les persones sòcies col·laboradores, exerciria les accions legals oportunes.

Català

Quines garanties es demanen quan es concedeix un préstec?

Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladores de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i les persones que l'integren es responsabilitzin dels diners rebuts.

Català

Què cal fer per demanar un préstec?

La primera condició per a poder demanar un préstec és ser entitat sòcia de serveis de Coop57, per la qual cosa s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

Català

Pàgines