Pensats per resoldre tensions de tresoreria d'entitats sòcies

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit o préstec de tresoreria.

Pòlisses de Crèdit:

Import i terminis:

 • Vigència màxima de la pòlissa: 12 mesos.
 • Import màxim: 500.000 euros.

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual. Es liquida mensualment.
 • El cost financer només s'aplica sobre el capital disposat i pel temps en el que està disposat. Si no es disposa no té cap cost.
 • Aportació al Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Garanties:

 • Avals mancomunats per la totalitat (o la part convinguda) de l'import sol·licitat.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import sol·licitat (un pagaré és un xec amb un venciment futur i el firmant del mateix s’obliga a sí mateix a pagar una quantitat a aquell venciment. Es reconeix el deute, però no t’immobilitzen els diners del banc. No ha de tenir cost.
 • Possibilitat d'articular altres mecanismes de garantia, a concretar amb la Comissió Tècnica.

 

Préstecs de tresoreria:

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 euros.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 5 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual - Possibilitat de reducció del cost financer, depenent de les garanties que es puguin establir.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.