Eina tradicional de finançament. Préstecs d'inversió d'immobilitzat.

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com ho entenem.

Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 5.000 euros.
 • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en què la quantitat que superi els 500.000 euros està avalada per Elkargi, SGR o una altra entitat que actuï com a fiadora.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:


Cost financer i Comissions:

 • 4,90% anual (per 2020)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys. (no aplicable en els casos de nova constitució)
 • Pla de viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpia del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.