Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i no està sotmesa a regulació bancària i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  

Llavors, com garantim el teu estalvi?

La primera i millor garantia, encara que pugui semblar obvi, és que el projecte estigui ben gestionat, amb processos transparents i de rigor financer. Amb més de 27 anys d’història, mai cap soci o sòcia ha perdut ni un cèntim de les seves aportacions. El nostre percentatge d’impagaments és molt baix (inferior al 2%) i, fins ara, cada exercici econòmic s’ha pogut tancar amb un excedent que ha permès anar enfortint la solvència del projecte.

Addicionalment, al llarg dels anys, s’han articulat diversos mecanismes interns per garantir, el màxim possible, les aportacions dels socis i sòcies. Pots consultar-les aquí:

Garanties pel teu estalvi

Totes aquestes mesures van encaminades a poder garantir, al màxim possible, les aportacions dels socis i sòcies de Coop57.