Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2019

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial: 

datos a 31 de dicembro de 2019