Número de socias de Coop57 e súa distribución territorial: