• Poden ser socias de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que realicen unha actividade económica de forma autónoma e sobre a base de criterios de democracia económica, e que compartan os principios de finanzas éticas e solidarias de Coop57.
  • Para ser entidade socia de servizos débese realizar un proceso de avaliación social do que resulta un informe. A aprobación da aceptación ou non da entidade solicitante como socia de servizos de Coop57 corre a cargo do consello reitor.
  • Para formalizar a condición da entidade socia de servizos débese realizar unha achega obrigatoria ao capital social de 901,52 euros e aboar 98,48 euros para cubrir os gastos de entrada.
  • As achegas obrigatorias dos socios de servizos (901,52 euros) participan dos resultados de Coop57, mais non xeran ningunha clase de remuneración económica.
  • Adicionalmente, as entidades socias de servizos poden facer achegas voluntarias de capital. Estas achegas remunéranse cun xuro anual que decide a Asemblea e non participan dos resultados de COOP57.
  • Ningunha entidade socia de servizos pode ter máis do 4% do capital de Coop57.