Unha vez esgotadas todas as posibilidades e no caso de que a entidade non mostrase ningún interese para devolver o diñeiro, Coop57, en defensa dos dereitos e deberes das entidades socias e as persoas socias colaboradoras, exercería as accións legais oportunas.

Se a entidade non puidese devolver o préstamo, sen que haxa ningún tipo de "mala fe" e esgotadas todas as opcións, convocaríase ás persoas avalistas que mancomunadamente garantirían o préstamo, para que cumprisen o seu compromiso. Buscaríase ofrecer as condicións de devolución que lles fosen máis favorables, fraccionando o pago e sen aplicar ningún tipo de sobrecargo ou comisión.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
5