Català

Què significa ser sòcia de Coop57?

Ser soci o sòcia col·laboradora de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

El fet de convertir-se en sòcia de Coop57 confereix una sèrie de drets que es poden classificar en tres tipologies: 

Català

Com a persona individual, com puc participar en Coop57?

La funció principal de Coop57 és captar recursos econòmics de la societat per tenir capacitat de dirigir-los cap al finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. La pràctica totalitat d'aquests recursos provenen de persones individuals que decideixen aportar els seus estalvis al capital social de la cooperativa.

Català

Com funciona Coop57?

Coop57 porta a terme, com a activitat principal, el finançament de projectes d’economia social i solidària que contribueixin a la construcció d’una economia transformadora i al servei de les persones. Poden rebre finançament de Coop57 aquelles entitats sòcies de serveis de la cooperativa. Per a esdevenir sòcies de serveis existeix un procés d’avaluació social on s’analitza si els criteris, principis i valors de l’entitat són coincidents amb els que té Coop57. En aquest cas, l'entitat sòcia de serveis podrà accedir als diferents serveis de finançament.

Català

Quins són els principis i valors de Coop57?

Coop57 regeix la seva activitat basada en els següents principis:

  • Principis de les finances ètiques
  • Principis cooperatius
  • Crèdit al servei de la transformació social
  • Democràcia i autogestió
  • Intercooperació i mercat social
  • Caràcter col·lectiu
  • Confiança
  • Perspectiva feminista
  • Una economia transformadora arrelada al territori
  • Transparència

Més info: https://coop57.coop/ca/informacion/principis-%C3%A8tics

Català

Quin és l'objectiu de Coop57

L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat.

Català

Pàgines