Galego

¿Quién toma las decisiones en Coop57?

Coop57 é unha cooperativa e polo tanto as súas decisións tómanse de forma colectiva e democrática. Organízase por seccións territoriais e polo tanto existen órganos de decisión a dous niveis: a nivel xeral e a nivel de sección territorial.

A nivel xeral:

Galego

Si hay beneficios, ¿cómo se reparten?, ¿quién lo decide?

No caso que haxa beneficios ao peche dun exercicio económico, a Asemblea Xeral de Coop57 ten a potestade para decidir como se reparten os excedentes. Pódense repartir entre os socios e socias ou reinvestilos en Coop57.

Galego

¿Dónde tiene depositados Coop57 sus recursos?

Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques.

O primeiro bloque é o diñeiro concedido en forma de préstamos ás entidades socias.

Galego

Cantas socias ten Coop57?

Datos a 31 de decembro de 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas socias colaboradoras a 31 de diciembre de 2014

Galego

Páxinas