Para conceder un empréstito, Coop57 require certas garantías da entidade que solicita o apoio financeiro e, no seu caso, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avalistas da solicitude. Promóvese, por tanto, que a entidade que recibe este apoio e os seus membros se responsabilicen dos cartos recibidos.

A garantía sempre é mancomunada, isto é, dividida proporcionalmente entre todos os avalistas, a diferenza das entidades convencionais que esixen avais solidarios (cada avalista responde da totalidade do importe do crédito).

Para alén de avais persoais mancomunados, tamén existe un fondo de garantía de préstamos que se vai nutrindo coas achegas que realizan as entidades que reciben financiamento. Este fondo debe servir para facer fronte a faltas de pagamento eventuais.

Ademais, temos estabelecido un acordo de colaboración coa sociedade de garantía recíproca OINARRI para avalar parte dos empréstitos e así facilitar máis o acceso ao crédito das entidades socias.

Coop57 non opera con garantías nin achegas de patrimonio. O noso sistema de garantías é o que chamamos avais persoais mancomunados.

A garantía consiste en que a entidade que solicita información busque, entre os propios socios, socias e o seu contorno, persoas que confíen no proxecto eque asuman un compromiso persoal e individual para responder como avalistas por unha parte do préstamo concedido. No caso de que a entidade non puidese reembolsar o empréstito, as persoas avalistas responderían no seu nome e só pola parte avalada.

Trátase dun documento privado que non vai a notario e onde non se pide información económica da persoa que avala (nóminas, situación económica patrimonial etc.). O aval persoal mancomunado non implica unha inmobilización de diñeiro nin depósitos nin fianzas. É dicir, é só un compromiso persoal e individual de quen confía nun proxecto colectivo.

Este sistema permite que moitas entidades con proxectos viábeis economicamente, pero que non están capitalizadas con patrimonio, poidan acceder ao financiamento.

Ademais, os avais persoais mancomunados achegan dous elementos esenciais:

 • Estabelecen unhas garantías adicionais sobre o reembolso do empréstito e, por tanto, o risco que asume Coop57 diminúe, o que contribúe á viabilidade e á supervivencia do proxecto.
 • Demostran e dan información sobre a capacidade de crear rede da entidade en cuestión, que nivel de confianza xera o proxecto e se ten unha base social sólida, ampla e comprometida.

Para alén do aval económico, o sistema de avais persoais mancomunados supón un aval social que, para Coop57, é tanto ou máis importante que o financeiro.

O Fondo de Garantía de Empréstitos é un fondo que ten por finalidade facer fronte a eventuais impagamentos e que se nutre coas achegas que realizan as entidades socias de servizos cando se lles concede un préstamo. É un fondo solidario xa que se entende como un mecanismo de reciprocidade entre Coop57 e a entidade prestameira na asunción de riscos e mais no bo funcionamento da cooperativa.

Estas achegas calcúlanse en función do importe e o período de amortización do préstamo:

 • Empréstitos de menos de 1 ano: 0,5% do importe do empréstito.
 • Empréstitos de entre 1 e 3 anos: 0,75% do importe do empréstito.
 • Empréstitos de máis de 3 anos: 1% do importe do empréstito.

Este fondo ten as seguintes características:

 • Obxectivo: reforzar os fondos propios de Coop57.
 • Trátase de achegas ao capital e, por tanto, propiedade da entidade socia.
 • Non é un gasto, é un activo.
 • Non está remunerado.
 • Non se recupera no momento da amortización do préstamo concedido e, por tanto, non ten vencemento.
 • A entidade socia só pode solicitar a súa devolución en caso de baixa como socia ou liquidación.
 • É unha achega que se pode perder no caso de que se tivese que utilizar para dar resposta a unha situación de quebra.

ELKARGI é unha sociedade de garantía recíproca especializada en economía social e solidaria. Trátase dunha entidade financeira de carácter mutualista cuxa función é a prestación de avais co fin de facilitar o acceso ao financiamento e mellorar a súa estrutura de financiamento.

Coop57 estabeleceu un acordo de colaboración para poder compartir os riscos de algunhas das operacións financiadas.

Este acordo, extensíbel a todas as entidades socias de Coop57, permite que Coop57 poida aumentar o volume de empréstitos sen que se produza un incremento na asunción de riscos financeiros. Ao mesmo tempo facilita o acceso ao financiamento das entidades socias, xa que estas verán reforzadas as garantías que acheguen e, por tanto, reforzan a súa solicitude de financiamento.

 

 

 (página en construcción)

Avalis 

 

 

 

AvalMadrid