Para conceder un préstamo, Coop57 pide determinadas garantías á entidade que solicita o apoio financeiro e, se procede, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avaladores da solicitude. Promóvese, por tanto, que a entidade que recibe este apoio e as súas persoas integrantes responsabilícense do diñeiro recibido. 

A garantía sempre é mancomunada, isto é, dividida proporcionalmente entre todas as persoas avaladoras, a diferenza das entidades convencionais que esixen avais solidarios (cada persoa avaladora responde da totalidade do importe do crédito).

Ademais dos avais persoais mancomunados, tamén existe un fondo de garantía de préstamos que se vai nutrindo coas achegas das entidades que reciben financiamento. Este fondo ten que servir para facer fronte a eventual falta de pagamentos.

Finalmente, estableceu un acordo de colaboración coa sociedade de garantía  recíproca,  ELKARGI, para avalar parte dos préstamos e así facilitar máis o acceso ao crédito das entidades socias.

Máis información: Garantías para os préstamos

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
4