981 422 288
aspromor@aspromor.org


A Asociación Pro-Minusválidos do Ortegal (Aspromor) nace en 1984 por iniciativa dun grupo de pais/nais para atender ás necesidades de apoio das persoas con discapacidade intelectual da Comarca do Ortegal. O seu ámbito de atención abarca os Concellos de Ortigueira, Cariño e Mañón. Destos Concellos proceden os usuarios que diariamente se atenden no Centro Ocupacional Aspromor que se atopa no Paseo de Barro Soto en Ortigueira con capacidade para 40 usuarios/as.

635939533
info@sementetrasancos.gal

Asociación cultural que fan de escola de ensino do galego, dos 2 aos 6 anos. Traballan desde os valores da coeducación, o laicismo, o asamblearismo, a interacción coa natureza, a integración da escola co barrio e a comunidade, e o respecto para a autoregulación da crianza. A escola está situada en Trasancos e forma parte dun conxunto de iniciativas similares a outras cidades galegas.

886116675
eibarquitovelero@gmail.com

Cooperativa formada por un equipo novo, altamente preparado e con ampla experiencia. Enténdese a educación infantil como unha continuación do ambiente familiar. A prioridade é proporcionar aos nenos e nenas o agarimo e a seguridade necesarios para que experimenten e manifesten as súas emocións, desde os seus propios ritmos evolutivos e cunha axuda e atención personalizada, facendo posible que desenvolvan os obxectivos desta etapa que farán que sexan homes e mulleres no futuro, íntegros e felices.

981589269
anton.insua@cidadania.coop

A utilidade social e a busca dun maior benestar social para o conxunto da poboación é a idea central que guía a nosa actividade. A nosa aposta pola participación, a innovación ou o desenvolvemento da economía social van encamiñados a satisfacer necesidades reais que se lle presentan a nosa sociedade. Desde 1999 fumos quen de consolidar un equipo de referencia no ámbito da participación cidadá, no deseño de políticas públicas, investigacións sociais, e intervencións organizativas.

986233497
info@arbore.org

Cooperativa de Consumidoras, insertase no funcionamiento e promoción da Economía Social e os seus principios fundamentais. Ademais da propia actividade da cooperativa, existe unha colaboración continuada no tempo con otras entidades sociais de diferentes sectores como as finanzas éticas, a loita antitransxénicos e a colaboración con outros grupos de consumidoras.

981585189
sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Somos unha plataforma social e política de ONG de Desenvolvemento comprometidas coa consecución da xustiza social e o fin das desigualdades globais que traballan dende Galicia para construír un modelo de cooperación transformadora baseado no desenvolvemento sustentable e no enfoque feminista e de dereitos humanos.

881 965 692
direccion@ecosdosur.org

Ecos do Sur é unha ONG que forma parte dun movemento cidadán aberto, aconfesional e diverso, no que un grupo de persoas actuamos por, con e para as persoas, compartindo, difundindo e enriquecendo una mesma misión, visión e valores. 
Desde 1991, a nosa porta está sempre aberta para os colectivos en risco de exclusión, como mulleres vítimas violencia de xénero ou de trata, persoas inmigrantes, parados/ as de longa duración, familias en risco de desafiuzamento… Estamos alí onde se necesita. 

988206353
info@centroequal.com

O Centro de Educación Ambiental e Albergue Equal inaugurouse en maio de 2002 no concello de Coles.
A cooperativa está formada por tres persoas que decidiron abandonar as súas profesións como docentes no ensino regrado para iniciar unha nova andadura no eido do ensino non regrado, en particular na Educación Ambiental. Pretenden fomentar e formar nunha mellor relación co contorno e tódolos elementos que o integran, para acadar unha mellor calidade de vida mediante a educación en valores sociais, ambientais e humanos, a creatividade e o achegamento á natureza.

698 161 760
paulalubian@feitoriaverde.com

Feitoría Verde nace cun obxectivo a longo prazo: crear un proxecto de autoemprego que xere dinámicas de cambio social a través de procesos socioeconómicos respectuosos co medio ambiente. Articúlase sobre dous eixos:     
1. Produción ecolóxica de plantón hortícola. 
2. Desenvolvemento de proxectos de educación ambiental e participación cidadá.

881 888 259
info@habitatsocial.coop

Hábitat Social é unha cooperativa galega integrada por un grupo heteroxéneo de profesionais, esencialmente dos eidos da arquitectura, o urbanismo e as ciencias sociais, que trata de investigar e intervir na complexa realidade que habitamos.
En Habitat Social, apostamos por conxugar o compromiso persoal co profesional para procurar, dende a autoxestión e a autonomía laboral, unha sociedade máis xusta baseada no desenvolvemento comunitario equilibrado.

Páxinas